Trong chương này, websiteveloper sẽ hướng dẫn các bước đơn giản để Xóa danh mục sản phẩm trong Website.

Sau đây là các bước đơn giản để Xóa danh mục sản phẩm trong Website.

Bước (1) – Nhấp vào Bài viết → Chuyên mục trong Website.

Untitled 26

Bước (2) – Bạn có thể xem danh mục Thiết Kế Website Vũng Tàu (Thiết Kế Website Vũng Tàu đã được tạo trong chương Website – Thêm danh mục sản phẩm ). Khi con trỏ di chuyển trên Danh mục, sau đó một vài tùy chọn sẽ được hiển thị bên dưới tên Danh mục. Chọn Xóa để xóa danh mục sản phẩm.

Untitled 30

Khi bạn nhấp vào xóa, bạn sẽ nhận được một thông báo pop yêu cầu xác nhận để xóa danh mục cụ thể như trong ảnh chụp màn hình sau đây.

2020 03 10 19 17 40