Trong bài viết này, websiteveloper sẽ hướng dẫn về cách Thêm danh mục sản phẩm trong Website. Danh mục được sử dụng để chỉ ra các phần sản phẩm của trang web của bạn và các sản phẩm liên quan đến nhóm. Nó sắp xếp nội dung nhóm thành các phần khác nhau. Đó là một cách rất thuận tiện để tổ chức các sản phẩm theo danh mục

Để truy cập phần Danh mục sản phẩm, hãy làm theo các bước được đề cập bên dưới.

Bước (1) – Nhấp vào tùy chọn Sản phẩm → Danh mục trong Website.

Untitled 26

Bước (2) – Trang Danh mục được hiển thị như trong ảnh chụp màn hình sau.

2020 03 10 18 54 37

Sau đây là chi tiết của các trường trên Danh mục.

Tên – Nhập tên duy nhất của danh mục. Tên riêng sẽ hiển thị trên trang website của bạn.

Chuổi cho đường dẫn tĩnh (Slug) – Một từ được chọn để mô tả bài viết của bạn. Nó được chỉ định trong URL thẻ. Là phiên bản của tên hợp chuẩn với Đường dẫn (URL). Chuỗi này bao gồm chữ cái thường, số và dấu gạch ngang (-).

Danh mục cha – Bằng cách chọn danh mục chính từ danh sách thả xuống, bạn có thể đặt danh mục cụ thể làm danh mục phụ hoặc có thể giữ danh mục đó là Không có. Chuyên mục khác với thẻ, bạn có thể sử dụng nhiều cấp chuyên mục. Ví dụ: Trong chuyên mục nhạc, bạn có chuyên mục con là nhạc Pop, nhạc Jazz. Việc này hoàn toàn là tùy theo ý bạn.

Mô tả – Thêm mô tả ngắn gọn về thể loại của bạn.

Bước (3) – Sau khi điền tất cả thông tin về Danh mục, nhấp vào nút Thêm danh mục mới.

2020 03 10 18 56 13

Bước (4) – Sau khi nhấp vào Thêm danh mục mới, danh mục mới được tạo sẽ được hiển thị ở bên phải của trang như hiển thị trong màn hình sau.

Untitled 27