Tạo file trình bày ngắn gọn đơn giản, dễ hiểu giúp dễ theo dõi hơn

Tạo file trình bày ngắn gọn đơn giản, dễ hiểu giúp dễ theo dõi hơn