fbpx

Tiếp thị hỗn hợp (tiếp thị mix) được định nghĩa là phương thức tiếp thị kết hợp các yếu tố nhất định một cách hiệu quả để từ đó doanh nghiệp đạt được mục đích của mình trong kinh doanh (thu về lợi nhuận, tạo uy tín thương hiệu…). Các yếu tố đó bao gồm 4P (Price – Product – Promotion – Place) hoặc 7P (4P + People + Process + Physical Evidence).

Marketing Mix (Tiếp Thị Hỗn Hợp) Cho Doanh Nghiệp

2021-12-01T17:48:11+07:00

Lĩnh vực truyền thông đã thay đổi nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Nó đã phát triển từ sự phụ thuộc một chiều vào các thông báo dịch vụ công sang một cách tiếp cận phức tạp hơn, dựa trên các kỹ thuật thành công được các nhà tiếp thị thương mại sử dụng,

Marketing Mix (Tiếp Thị Hỗn Hợp) Cho Doanh Nghiệp2021-12-01T17:48:11+07:00
Go to Top