Cấu trúc của Domain name

Cấu trúc của Domain name | Domain là gì? Các phần cấu tạo thành tên miền