Tại sao thời gian phản hồi của máy chủ lại quan trọng

Tại sao thời gian phản hồi của máy chủ lại quan trọng