Tại sao khi click từ google vào website của tôi, lại bị chuyển hướng sang 1 website khác

Tại sao khi click từ google vào website của tôi, lại bị chuyển hướng sang 1 website khác