Marketing Mix (Tiếp Thị Hỗn Hợp) Cho Doanh Nghiệp

2021-12-01T17:48:11+07:00

Lĩnh vực truyền thông đã thay đổi nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Nó đã phát triển từ sự phụ thuộc một chiều vào các thông báo dịch vụ công sang một cách tiếp cận phức tạp hơn, dựa trên các kỹ thuật thành công được các nhà tiếp thị thương mại sử dụng,