Slug Là Gì? Slug Là Một Phần Quan Trọng Của Url Đặt Ngay Sau Tên Miền Và Kết Hợp Để Tạo Thành Liên Kết Permalink Dẫn Đến Trang Nguồn Của Website.

Slug là gì? Slug là một phần quan trọng của URL đặt ngay sau tên miền và kết hợp để tạo thành liên kết permalink dẫn đến trang nguồn của website.