Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Người Viết Nội Dung

Hoàn thành việc viết dự án, đáp ứng thời hạn và tuân theo các yêu cầu nội dung về văn phong và thông số kỹ thuật của dự án
Sửa đổi nội dung bất cứ khi nào khách hàng hoặc khách hàng yêu cầu thay đổi
Giúp tạo hướng dẫn phong cách hoặc đề xuất các thay đổi để đảm bảo nội dung nhất quán và rõ ràng