Content Writer Là Làm Gì?

Người viết nội dung (content writer), hoặc Người tạo nội dung (content creator), chịu trách nhiệm sử dụng chữ viết để chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc lĩnh vực của khách hàng.

Nhiệm vụ của họ bao gồm chuẩn bị phác thảo tài liệu, cập nhật nội dung dựa trên yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng và hiệu đính công việc của họ để có giọng điệu, văn phong, sự rõ ràng, ngữ pháp và định dạng.