Bảo Vệ Doanh Nghiệp Của Bạn: 10 Loại Gian Lận Trong Kinh Doanh Cần Đề Phòng

Thông thương các doanh nghiệp mất khoảng 5% doanh thu tài chính do hành vi gian lận. Mặc dù điều đó nghe có vẻ như là một số tiền tương đối nhỏ, nhưng nó chắc chắn sẽ tăng lên! Uớc tính tổng thiệt hại hàng năm trên toàn thế giới ở mức khổng lồ 3,7 nghìn tỷ đô la và điều này thậm chí không tính đến các chi phí gian lận khác như danh tiếng tiêu cực và tinh thần công ty.